REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DWA WYPAŁY

§ 1

Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Całkowita Wartość Zamówienia – suma Cen za Towary lub Usługi oraz kosztów dodatkowych, w tym kosztów związanych z dostawą i metodą płatności, widoczna w Koszyku jako pozycja „DO ZAPŁATY”.

Cena – oznaczacenę sprzedaży za dany Towar lub Usługę, określona w walucie PLN lub w innej walucie.

Dni robocze – dni tygodnia za wyjątkiem soboty, niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Dwa Wypały może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu Internetowego;

Klient – Użytkownik, będący osobą fizyczną oraz Użytkownik będący lub działający w imieniu osoby prawnej lub osoby, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towarów lub usług w Sklepie Internetowym, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu Internetowego (usługa), dzięki której Użytkownik może założyć swoje indywidualne Konto, na którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika za jego zgodą. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu/adresu mailowego i hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień;

Koszyk – podstrona Strony Internetowej, umożliwiająca podgląd wybranych przez Klienta Towarów i Usług, Całkowitej Wartości Zamówienia a także wybór opcji dostawy, metody płatności, kraju wysyłki oraz wprowadzenia kuponu rabatowego.

Newsletter – usługa Dwa Wypały polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;

Reklamacja – Zgłoszenie Klienta dokonane na warunkach wskazanych w Regulaminie, zawierające zastrzeżenia co do realizacji Zamówienia, w tym zawierające wskazanie wad Towaru lub Usług.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument, wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami;

Sklep internetowy –strona internetowa sklepu Dwa Wypały, dostępna pod adresem: https://dwawypaly.pl/.

Towar – ogół oferowanych przez Dwa Wypały produktów w Sklepie Internetowym. 

Usługi – ogół oferowanych przez Dwa Wypały świadczeń w Sklepie Internetowym.

Dwa Wypały – Podmiot oferujący sprzedaż Towaru i Usług za pomocą Sklepu Internetowego oraz prowadzący Sklep Internetowy. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Agnieszka Kunicka z siedzibą w Gdańsku (80-774) przy ul. Maki 6c, NIP 5833416282. Regon 387854392.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony;

Zamówienie – ogół czynności Klienta stanowiący ofertę, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży z Dwa Wypały na odległość, za pośrednictwem Strony Internetowej lub innych metod wskazanych w Regulaminie; także formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności:
  1. Informacje identyfikujące oraz dane kontaktowe Dwa Wypały,
  2. Rejestrację Kont Użytkowników w Sklepie Internetowym, 
  3. Sposób składania Zamówień, cenę oraz sposoby płatności za Zamówienie, 
  4. Warunki oraz czas realizacji Zamówień,
  5. Uprawnienia Klientów oraz Dwa Wypały,
  6. Przysługującą Klientom rękojmię i/lub gwarancję na Towary,
  7. Procedurę reklamacyjną,
  8. Prawo do rezygnacji z Zamówienia oraz odstąpienia od umowy
 2. Ze Sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. 
 3. Użytkowników obowiązuje zakaz prezentowania w Sklepie Internetowym treści niezgodnych z prawem.
 4. Dwa Wypały jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług w przypadku działania Użytkownika na szkodę Dwa Wypały, Sklepu Internetowego lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu z wymienionych przyczyn trwa co najmniej przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiących podstawę do zablokowania. Dwa Wypały zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do wybranych usług drogą elektroniczną.

§ 3

Towary 

 1. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. W sklepie internetowym znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, orientacyjnej dostępności. 
 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Towar nie będzie dostępny pomimo odmiennej informacji W Sklepie Internetowym. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 3. Dwa Wypały zastrzega sobie prawo zmiany oferty Towarów i Usług dostępnych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Wszelkie fotografie, wizualizacje, rysunki, opisy i inne materiały dotyczące Towaru, znajdujące się na Stronie Internetowej stanowią wyłączną własność Dwa Wypały i z tego tytułu podlegają ochronie przewidzianej we właściwych przepisach prawa.
 5. Kopiowanie, rozpowszechnianie czy jakiekolwiek inne wykorzystywanie fotografii, wizualizacji, rysunków, opisów lub innych materiałów dotyczących Towarów bez zgody Dwa Wypały stanowi naruszenie praw Dwa Wypały, podlegających ochronie na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.) lub innych przepisów prawa. 

§ 4

Konto Użytkownika

 1. Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania Kont w Sklepie Internetowym. 
 2. Konto umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  1. podgląd danych Użytkownika przekazanych Dwa Wypały niezbędnych do realizacji Zamówień oraz ich modyfikacji bez ingerencji Dwa Wypały
  2. podgląd statusu realizacji Zamówień i historii Zamówień,
  3. brak konieczności wprowadzania danych przy składaniu kolejnych Zamówień,
  4. możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych.
 1. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym jest darmowa. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie adresu e-mail w formularzu rejestracji w wersji elektronicznej. W celu dokończenia procesu rejestracji Konta, konieczne jest potwierdzenie rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail, który Użytkownik podał w formularzu rejestracji. W tej wiadomości zostało wysłane hasło do konta, które użytkownik może od tej chwili samodzielnie zmienić po zalogowaniu na swoje konto. Rejestracja wiąże się z akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego.
 2. Każdy Użytkownik może dokonać rejestracji wyłącznie jednego Konta. 
 3. Dwa Wypały nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych w formularzu rejestracji. Wszelkie dane kontaktowe podawane są przez Użytkownika na jego odpowiedzialność.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej i usunąć Konto. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się z Dwa Wypały poprzez jeden ze sposobów wpisanych w sekcji ‘Kontakt’.

§ 5 

Zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane poprzez:
  1. stronę internetową Sklepu https://dwawypaly.pl/
  2. drogą mailową na adres email: kontakt@dwawypaly.pl, poprzez podanie danych dotyczących przedmiotu, w tym nr identyfikacyjnego Towaru adresu do wysyłki oraz udzielenie dodatkowych informacji, o które poprosi przedstawiciel Dwa Wypały; 
  3. telefonicznie pod numerem 512 485 463 poprzez podanie informacji, o które poprosi przedstawiciel Dwa Wypały.
 2. Składanie Zamówień w Sklepie Internetowym nie wymaga zakładania Konta. W przypadku jednak składania Zamówienia bez rejestracji Konta, Zamówienie będzie mogło zostać złożone wyłącznie po dodaniu produktów do koszyka, podaniu przez Klienta danych wskazanych na stronie po do niezbędnych do realizacji Zamówienia lub w inny sposób ustalony przez Dwa Wypały oraz po akceptacji Regulaminu przez Klienta.
 3. Klient zamawiając Towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.
 4. Po wybraniu przez Klienta Towaru lub Usługi oraz określeniu jego właściwości, wskazanych w ust. 3 powyżej, należy kliknąć link „DODAJ DO KOSZYKA”. Jednocześnie, po kliknięciu na urządzeniu Klienta pod dodanym do koszyka towarem zmienia się informacja na przycisku z „DODAJ DO KOSZYKA” na „ZOBACZ KOSZYK”.
 5. Strona Koszyka stanowi podsumowanie złożonego Zamówienia i umożliwia Klientowi podgląd Towaru o wybranych przez Klienta właściwościach oraz wybór opcji dostawy i sposób płatności. Podstrona Koszyka zawiera dwa kolejne linki:
  1. „ZASTOSUJ KUPON”, którego kliknięcie po sprawdzeniu poprawności kodu promocyjnego lub podarunkowego odblokuje przycisk „ZAKTUALIZUJ KOSZYK”, po którego kliknięciu zostanie ponownie przeliczona wartość koszyka według zasad promocyjnych kodu.
  2. „PRZEJDŹ DO KASY”, którego kliknięcie przenosi umożliwia Klientowi przejście do kolejnego etapu realizacji Zamówienia.
 6. Po wybraniu opcji „PRZEJDŹ DO KASY”, jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany, następuje przeniesienie do podstrony zawierającej trzy linki:
  1. „KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ ZALOGOWAĆ”, którego kliknięcie umożliwia Klientowi zalogowanie się do Konta, a następnie przeniesie Klienta ponownie do Koszyka, opisanego w ust. 6 powyżej. 
  2. „KlIKNIJ TUTAJ, ABY PODAĆ KOD”, którego kliknięcie ponownie umożliwia wpisanie kodu promocyjnego lub podarunkowego, opisanego w ust.5 powyżej.
  3. „KUPUJĘ I PŁACĘ”, którego kliknięcie umożliwia klientowi złożenie Zamówienia bez rejestracji, po wprowadzeniu podaniu danych:
 1. Adres e-mail,
 2. Imię,
 3. Nazwisko,
 4. Numer telefonu,
 5. W przypadku osoby fizycznej – dane adresowe w postaci: ulicy i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj.
 6. W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i niezupełnej osoby prawnej (firmy) – dane adresowe w postaci: nazwy firmy, NIP, ulicy i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj.
 7. Potwierdzenie informacji po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji poprzez zaznaczenie stosownej kratki.
 8. „ZAREJESTRUJ SIĘ”, którego kliknięcie umożliwia Klientowi rejestrację Konta, opisaną w § 4 powyżej, a następnie zalogowanie się do Konta i kontynuowanie procesu składania Zamówienia.
 1. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „POTWIERDZAM ZAKUP”.
 2. Jeśli Klient wybrał jakąkolwiek z opcji płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony umożliwiającej mu dokonanie wybranej opcji płatności online.
 3. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez Dwa Wypały w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane przez Dwa Wypały, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 4. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane, przy czym wybrane Towary i Usługi pozostają nadal w Koszyku. Po kliknięciu linku „KUPUJĘ I PŁACĘ” Klient może odstąpić od umowy sprzedaży jedynie w przypadkach przewidzianych prawem lub opisanych w niniejszym Regulaminie. 
 5. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia. Do wiadomości zostanie również dołączony aktualny Regulamin w wersji PDF.
 6. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Dwa Wypały lub od dnia pozytywnej autoryzacji płatności za Zamówienie, w zależności która z tych sytuacji nastąpi wcześniej. 
 7. Dwa Wypały może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem. 
 8. W przypadku braku danego Towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dwa Wypały może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

§ 6 

Newsletter

 1. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne. W celu zawarcia umowy dostarczania przez Sklep Internetowy Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do Newslettera” albo zapisując się poprzez zakładkę „Newsletter” w ramach Konta. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep Internetowy na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu w/w umowy na adres mailowy kontakt@dwawypaly.pl.

§ 7

Ceny

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego podawane są obok oferowanego Towaru lub Usługi, w złotych polskich oraz są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT. Dwa Wypały dopuszcza możliwość prezentowania Ceny oraz płatności odmiennie wyłącznie dla transakcji międzynarodowych, w walucie kraju miejsca dokonywania płatności.
 2. Po dokonaniu wyboru przez Klientów Towarów, w Koszyku możliwy jest podgląd Całkowitej Wartości Zamówienia za nabywany Towar. 
 3. Wybór metody dostawy skutkuje doliczeniem do Całkowitej Wartości Zamówienia kosztu dostawy, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy, ilości Towaru i metody płatności.
 4. Postanowienia ust. 1 – 3 dotyczą zamówień na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku chęci wysyłki Towaru poza granicę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należy skontaktować się z Dwa Wypały pod jednym z adresów wskazanym w § 15 „Kontakt” Regulaminu.
 5. Dwa Wypały zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży w cenach określonych przez Dwa Wypały, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 8 

Płatności

 1. W celu opłacenia Zamówienia, Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności, wskazanego w Koszyki pod napisem „PŁATNOŚĆ”: 
  1. Płatność online z góry:
   1. Przelewem banowym,
   2. PauPal
   3. Przelewem24,
 2. W przypadku wyboru jako formy płatności jednej z aktualnie dostępnych płatności online z góry, realizacja Zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego Towar zostanie przekazany do dostarczenia Klientowi.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, Polska.
 4. Dwa Wypały wystawi fakturę VAT lub paragon do każdego Zamówienia, zgodnie ze stosownymi przepisami. Klient zobowiązany jest do podania wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT dla Zamówienia. Dwa Wypały nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

§ 9

Dostawa

 1. Dostawa Towarów realizowana jest albo nieodpłatnie, w postaci odbioru osobistego Towarów z adresu wskazanego w § 15 Regulaminu lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt Klienta. W przypadku zamówień, których wartość przekroczy wartość wskazaną na stronie Sklepu internetowego, Dwa Wypały ponosi koszt przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polski, o ile zostanie ona opłacona z góry. 
 2. Strona Internetowa umożliwia Klientowi wybór następujących przewoźników (firm kurierskich):
 • Kurier InPost – wyłącznie dla przesyłek do Polski,
 • paczkomat INPOST – wyłącznie dla przesyłek do Polski,
 1. Jako adres dostawy może być wskazany wyłącznie adres w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostawa poza obszarami Europejskiego Obszaru Gospodarczego może się odbyć wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu przez Dwa Wypały i Klienta warunków sprzedaży i dostawy Towaru.
 2. Dwa Wypały może:
 1. pobrać jedną opłatę za przesyłkę kilku Towarów, jeżeli ze względu na wagę i wymiary przesyłki zawierającej kilka Towarów nie jest wymagana wyższa opłata za dostawę.
 2. W przypadku Zamówień obejmujących więcej niż jeden Towar, ustalić osobną opłatę dla każdego Towaru, jeżeli ze względu na wagę i wymiary przesyłki wymagane jest wysłanie każdego Towaru w osobnej przesyłce.
 3. Podzielić Zamówienie na co najmniej dwie części, z których każda będzie wymagała osobnej opłaty kosztów przesyłki, jeśli zamówione Towary z różnych kategorii mogą zostać podzielone,
 4. Jeśli będzie taka konieczność ustalić indywidualną lub dodatkową opłatę za Towary ponadgabarytowe.
 1. Przewidywana dostawa Towaru przez przewoźnika zależna jest od miejsca docelowego dostawy. Średni czas dostawy przez przewoźnika wynosi 2 dni. Do czasy dostawy należy doliczyć czas przygotowania Towaru do wysyłki, który jest określony indywidualnie dla każdego Towaru. W przypadku złożenia Zamówienia obejmującego więcej niż jeden Towar, do czasu dostawy należy doliczyć najdłuższy ze wskazanych w Koszyku czasów przygotowania Towaru do wysyłki. 
 2. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku braków magazynowych Towaru oraz w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.
 3. Dwa Wypały zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności i sposobów dostawy w stosunku do Klienta, który co najmniej jeden raz nie odebrał Zamówienia od dostawcy, co spowodowało zwrot przesyłki do Dwa Wypały.

§ 10

Odpowiedzialność Dwa Wypały

 1. Przedmiotem sprzedaży są Towary nowe, bez wad, o ile odmienna informacja nie została podana przy danym produkcie. W przypadku wystąpienia wad produktów Dwa Wypały ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Dwa Wypały odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 3. Dwa Wypały nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. 
 4. Niektóre Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta, zgodnie z informacją zamieszczoną przy opisie Towaru. W celu skorzystania z gwarancji udzielonej przez producenta należy postępować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 5. Klient korzystający z uprawnień wynikających z gwarancji producenta może zgłosić roszczenie do serwisu gwarancyjnego wskazanego przez producenta i postępować zgodnie z jego zaleceniami lub dostarczyć Towar na adres wskazany przez Dwa Wypały wraz z dowodem zakupu oraz dokumentem gwarancyjnym. Udział Dwa Wypały w procesie korzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta, ogranicza się do ewentualnego pośredniczenia w dostawie reklamowanego Towaru. 

§ 11

Reklamacje

 1. Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada Towaru (w tym niezgodność Towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu okresu wskazanego w § 10 ust. 2 Regulaminu.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba że Dwa Wypały niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na pozbawiony wad lub wadę usunie;
  2. Odstąpić od umowy, chyba że wada nie ma charakteru istotnej lub Dwa Wypały niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na pozbawiony wad lub wadę usunie;
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad na koszt Dwa Wypały;
  4. Żądać usunięcia wady na koszt Dwa Wypały.
 3. Ograniczenia wskazane w ust. 2 pkt a i b nie mają zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Dwa Wypały albo Dwa Wypały nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Dwa Wypały usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Dwa Wypały.
 5. Dwa Wypały może odmówić żądaniu wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Dwa Wypały może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 6. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 7. W celu złożenia Reklamacji Towaru, w przypadku stwierdzenia, że Towar posiada wady, Klient dostarczy Dwa Wypały na swój koszt wadliwy Towar, na adres korespondencyjny wskazany w § 15 „Kontakt” Umowy, wraz z dopiskiem “Reklamacja”. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. 
 8. Przed wysłaniem Dwa Wypały wadliwego Towaru, Klient zgłosi Dwa Wypały reklamację, w drodze wiadomości email lub na piśmie, w której określi co najmniej:
  1. dane pozwalające zidentyfikować Zamówienie, w tym imię i nazwisko Klienta, numer identyfikujący Zamówienia, datę złożenia zamówienia i inne,
  2. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  3. żądanie co do Towaru,
  4. aktualne dane umożliwiające skontaktowanie się przez Dwa Wypały z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu).
 1. Dwa Wypały rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru na adres wskazany w § 15 „Kontakt” Regulaminu i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Dwa Wypały niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad lub usunie wadę. W przypadku braku możliwości wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny Towaru, Klient otrzyma zwrot należności za wadliwy Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Dwa Wypały zwróci Konsumentowi także poniesione i wykazane dokumentami koszty dostarczenia wadliwego Towaru do Dwa Wypały, przy czym koszty te nie mogą przekraczać niezbędnych i najtańszych kosztów dostawy Towaru danego typu. Dwa Wypały dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji wysłanej do Dwa Wypały, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja, na koszt Klienta.
 4. Odstąpienie od Umowy sprzedaży jest możliwe wyłącznie w przypadku wady istotnej. 
 5. Klient nie będący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi w przypadku braku niezwłocznego zawiadomienia Dwa Wypały o wadzie.

§ 12

Prawo Odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidzianych w przepisach w/w ustawy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Dwa Wypały jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

– pocztą na adres wskazany w § 15 „Kontakt” niniejszego Regulaminu,

– przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@dwawypaly.pl,

– przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu,

Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. 

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Klient zobowiązany jest odesłać Towar na swój koszt na adres wskazany w § 15 „Kontakt” niniejszego Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Klient poinformował Dwa Wypały o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Dwa Wypały zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dwa Wypały), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Dwa Wypały została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 4. Dwa Wypały może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego Towaru.
 5. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za Towar.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: 
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb [np. Towar szyty na miarę];
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia [np. określone produkty spożywcze];
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu [np. niektóre towary medyczne, kosmetyki];

§ 13

Ochrona danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz składania i realizowania Zamówień, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Dwa Wypały przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszystkie postanowienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności”.

§ 14

Wymogi techniczne i oprogramowanie

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem Strony poprzez połączenie internetowe.
 2. Dwa Wypały dochowa starań, aby korzystanie ze Strony możliwe było za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń. Jednakże, zaleca się korzystanie z aktualnych popularnych przeglądarek stron internetowych: Chrome, Opera, Firefox, Safari.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe działanie Strony Internetowej, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość stron Strony Internetowej lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie SPAMu, prowadzenie na Stronie Internetowej jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i innej, niezgodnej z przeznaczeniem.
 4. Dwa Wypały dokłada wszelkich starań w celu prowadzenia Sklepu Internetowego Dwa Wypały na możliwie najwyższym poziomie, jednakże nie jest wykluczone czasowe zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego w przypadku awarii, konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego. Odpowiedzialność Dwa Wypały za okoliczności związane z przerwami w działaniu lub innymi zakłóceniami, wskazanymi przykładowo w zdaniu poprzednim jest wyłączona w najdalszy dozwolony przez prawo sposób.

§ 15

Kontakt

Klient ma możliwość kontaktu z Dwa Wypały w każdy z poniższych sposobów:

 • W drodze korespondencyjnej, pod adresem Dwa Wypały, ul. Rzemieślnicza 10, 80-774 Gdańsk.
 • telefonicznie pod numerem 512 485 463 dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: (koszt wg. taryfy operatora),
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@dwawypaly.pl 
 • przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony oraz jest każdorazowo przekazywana Klientowi przy:
  1. Rejestracji Konta,
  2. Składaniu Zamówienia przez Klientów nie posiadających zarejestrowanego konta.
 2. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawa prawo konsumentów oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin został w swojej oryginalnej wersji sporządzony w języku polskim. Regulamin może być tłumaczony na inne języki, jednak nie mają one mocy tekstu autentycznego. W przypadku rozbieżności między wersjami językowymi Regulaminu, wiążąca będzie wersja polska.
 4. Dwa Wypały zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia umieszczenia ich na Stronie, o ile nie zostało to określone w odmienny sposób przez Dwa Wypały, przy czym zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Dwa Wypały dodatkowo poinformuje o zmianie Regulaminu w drodze elektronicznej Klientów posiadających Konto.  Korzystanie z Usług lub Strony po umieszczeniu zmiany Regulaminu stanowi akceptację jego nowej treści. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest usunąć Konto i/lub zaprzestać korzystania ze Strony oraz Usług. 
 5. Wszelkie spory związane z korzystaniem ze Strony będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Gdańsku, o ile co innego nie wynika z przepisów szczególnych. 
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2020 roku. 

Ostatnia zmiana: 3.02.2020 roku

Załącznik: wzór „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

……………………………………………….

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My (*)  ………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

……………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

……………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)

……………………………………………….

– Data

……………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.